Home > Legislatie Rutiera > Noul Cod Rutier > CAP. 1. Dispozitii generale

CAP. 1. Dispozitii generale

CAP. 1. Dispoziții generale

Art. 1
 1. Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şirăspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţiisunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.
 2. Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pedrumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zonadrumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului.
 3. Autoritatea competentă în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind iniţierea şi avizarea unor reglementări, precum şiaplicarea şi exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administraţiei şi Internelor, prinInspectoratul General al Poliţiei Române.
 4. Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după caz, de către autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţiiîn acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilorinternaţionale la care România este parte.
 5. Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor la trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii îndomeniul circulaţiei şi siguranţei pe drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului.
Art. 2

Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice se fac de către poliţia rutieră din cadrulInspectoratului General al Poliţiei Române, care are obligaţia să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale acestora.

Art. 3

Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restricţii se face curespectarea reglementărilor instituite pentru acele zone.

Art. 4

Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se efectuează decătre poliţia rutieră, precum şi de personalul desemnat de către aceste instituţii.

Art. 5
 1. Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competenţelor ce îi revin, cu avizul poliţiei rutiere,este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor învigoare, şi să le menţină în stare corespunzătoare.
 2. Administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat să semnalizeze corespunzător,cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stânjeneşte sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, şi să iatoate măsurile de înlăturare a acestuia.
 3. Autorităţile publice locale sunt obligate să amenajeze staţiile mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole saurefugii, cu avizul poliţiei rutiere.
 4. Se interzic amplasarea construcţiilor de orice fel şi practicarea actelor de comerţ pe trotuar sau pe acostament, în parcărileamenajate sau pe partea carosabilă, în condiţiile în care acestea ar afecta siguranţa circulaţiei pietonilor şi vehiculelor.
 5.  În perimetrul staţiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spaţii:
  a) de aşteptare pentru călători;
  b) pentru comercializarea legitimaţiilor de călătorie.
 6. În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizării sau asemnalizării necorespunzătoare a acestuia, precum şi a obstacolelor ori lucrărilor care se execută pe acesta, administratorul drumuluipublic, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contravenţional, civil sau penal, în condiţiile legii.
 7. Orice măsură de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu avizul poliţieirutiere.
 8. Prin excepţie de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, poliţia rutieră poate dispune, fără acordul administratorului drumuluipublic, măsuri temporare de restricţie a circulaţiei pe drumurile publice.
 9. În scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, poliţia rutieră poate solicitaadministratorului drumului public executarea sau, după caz, desfiinţarea de amenajări rutiere.
Art. 6

În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:

 1. acordare a priorităţii – obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altămanevră, dacă prin acestea îi obligă pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau vitezade deplasare ori să oprească;
 2. acostament – fâşia laterală cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului;
 3. amenajări rutiere – totalitatea construcţiilor, dispozitivelor şi oricăror mijloace tehnice, altele decât cele destinate semnalizării,amplasate pe drumul public în scopul asigurării securităţii rutiere;
 4. ansamblu de vehicule – vehiculul cu motor cuplat cu unul sau două vehicule, care circulă pe drum ca o unitate;
 5. autostrada – drumul naţional de mare capacitate şi viteză, semnalizat special, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, cu saufără remorci, care nu serveşte proprietăţii riverane, prevăzut cu două căi unidirecţionale, separate printr-o zonă mediană sau, în modexcepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puţin două benzi de circulaţie pesens şi bandă de urgenţă, intersecţii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;
 6. autovehicul – orice vehicul echipat, prin construcţie, cu un motor cu propulsie, în scopul deplasării pe drum.Mopedele, troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Vehiculele care se deplasează peşine, denumite tramvaie, tractoarele folosite exclusiv în exploatările agricole şi forestiere, precum şi vehiculeledestinate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, denumite maşini autopropulsate, care se deplasează numaiocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;
  1.anvelope de iarnă – anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurileautovehiculelor şi ale remorcilor acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a OrganizaţieiNaţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONUnr. 54, după caz.
 7. banda de circulaţie – subdiviziunea longitudinală a părţii carosabile, materializată prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă areo lăţime corespunzătoare pentru circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplasează pe două roţi;
 8. banda de urgenţă – subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul decirculaţie, destinată exclusiv staţionării autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar carese deplasează la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenţă;
 9. banda reversibilă – banda de circulaţie, marcată şi semnalizată, situată lângă axa drumului, destinată circulaţiei autovehiculelorîntr-un sens sau în altul, în funcţie de intensitatea traficului;Toate drepturile rezervate.
 10. bicicleta – vehiculul prevăzut cu două roţi, propulsat exclusiv prin forţa musculară, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;
 11. coloana oficială – unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public şi sunt însoţite de unul sau mai multe autovehiculeale poliţiei rutiere, care au în funcţiune semnale speciale de avertizare sonore şi luminoase de culoare roşie;
 12. conducător – persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracţiune, animale izolate sau înturmă, de povară ori de călărie;
 13. abrogat;
  1.abrogat;
 14. drum public – orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier,deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;
 15. unităţi de asistenţă medicală autorizate – unităţile sanitare cu personal calificat şi cu dotare corespunzătoare pentruexaminarea medicală ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau detramvai, autorizate de autoritatea de sănătate publică judeţeană sau de cea a municipiului Bucureşti, după caz;
 16. intersecţie – orice încrucişare, joncţiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spaţiile formate de acestea;
  1. înmatriculare/înregistrare – operaţiunea administrativă prin care se atestă că un vehicul poate circula pe drumurile publice.Dovada atestării înmatriculării/înregistrării este certificatul de înmatriculare/înregistrare şi numărul de înmatriculare/înregistrare atribuit;
  2. înmatriculare/înregistrare permanentă – operaţiunea de înmatriculare/înregistrare prin care se atribuie certificat deînmatriculare/înregistrare şi număr de înmatriculare/înregistrare pentru o perioadă nedeterminată;
  3. înmatriculare temporară – operaţiunea de înmatriculare prin care se acordă certificat de înmatriculare şi număr de înmatricularepentru o perioadă determinată;
 17. localitate – cătunul, satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrări şi ieşiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederilelegale;
 18. masa totală maximă autorizată – masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de cătreautoritatea competentă;
 19. mijloc tehnic certificat – dispozitivul care dovedeşte consumul de produse ori substanţe stupefiante sau al medicamentelor cuefecte similare acestora ori prezenţa în aerul expirat a alcoolului sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulaţie;
 20. mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic – dispozitivul care stabileşte concentraţia de alcool în aerul expirat ori destinatmăsurării vitezei;
 21. moped – vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, darnu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu ocapacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a căruiputere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cumeste definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şieliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea– RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cumodificările şi completările ulterioare;
 22. motocicleta – autovehiculul cu două roţi, cu sau fără ataş, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50cm3 şi/sau a cărui viteză maximă, prin construcţie, depăşeşte 45 km/h;
 23. partea carosabilă – porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţicarosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţă de nivel;
 24. participant la trafic – persoana fizică ce utilizează, la un moment dat, drumul public;
 25. pista pentru biciclete – subdiviziunea părţii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, specialamenajată, semnalizată şi marcată corespunzător, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi mopedelor;
 26. prioritate de trecere – dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalţi participanţi la trafic cu care se intersectează,în conformitate cu prevederile legale privind circulaţia pe drumurile publice;
 27. remorca – vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;
 28. remorca uşoară – remorca a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
 29. semiremorca – remorca a cărei masă totală maximă autorizată este preluată în parte de către un autovehicul sau de către untractor;
 30. tractor – vehiculul cu motor, pe roţi sau pe şenile, conceput special pentru a trage sau a împinge anumite utilaje sau remorcifolosite în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public;
 31. tractor rutier – tractorul pe roţi, cu cel puţin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum şi pentru tractarea unorremorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri şi care se deplasează, de regulă, pe drumul public;
 32. trecere la nivel – încrucişarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platformăindependentă;
  1. triciclu cu motor– autovehicul cu trei roţi dispuse simetric, a cărui viteză maximă prin construcţie depăşeşte 45 km/h, care esteechipat cu un motor având o cilindree de peste 50 cm3, în cazul unui motor cu ardere internă, sau cu un motor electric cu puterenominală continuă ce depăşeşte 4 kW;
 33. trotuar – spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fărădiferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;
 34. deţinător mandatat – persoana fizică sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract deînchiriere;
 35. vehicul – sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentrutransportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;
  1. vehicul nou – vehicul care nu a mai fost niciodată înmatriculat;
 36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate,depăşeşte masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în reglementările legale;
 37. vehicul în circulaţie internaţională sau în trafic internaţional – vehiculul care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin ofrontieră de stat;
 38. zona drumului public cuprinde suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protecţie şi zona desiguranţă. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;
 39. zona pietonală perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor estesupus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
 40. zona rezidenţială perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizateîn conformitate cu prevederile legale.